Главное меню
Реклама

`

Вплив елементiв агротехнології на продуктивнiсть цукрової кукурудзи за краплинного зрошення

Кукурудза цукрова — цінна овочева культура, яка має високе харчове та дієтично-лікувальне значення. Вона користується стабільно високим попитом на ринку свіжої овочевої продукції та овочевих консервів, заслужено набула статусу «хіт-продукту» в літній період.

Кукурудза цукрова — цінна овочева культура, яка має високе харчове та дієтично-лікувальне значення. Вона користується стабільно високим попитом на ринку свіжої овочевої продукції та овочевих консервів, заслужено набула статусу «хіт-продукту» в літній період. І це цілком зрозуміло, адже цей смачний делікатес має ще й високу лікувально-профілактичну цінність, у першу чергу, для налагодження обміну речовин і забезпечення повноцінного надходження в організм людини вітамінів та мікроелементів.

Останнім часом спостеріга­ється тенденція до зростання площ під цукровою кукурудзою та зацікавленості фермерів у ній. Виробників приваблює, перш за все, висока економічна ефективність вирощування цієї культури, однак загалом, на жаль, вона все ще належить до обмежено поширених. Звичайно, можна назвати цілу низку можливих причин цього, та однією з найбільш вагомих залишається недостатня кількість науково-методичних розробок щодо технологічних аспектів її вирощування в сучасних агровиробничих і ґрунтово-кліматичних умовах.
Дослідженнями, проведеними впродовж 2014–2016 рр. на базі сільськогосподарського кооперативу «Радянська земля» Білозерського р-ну Херсонської обл., встановлено вплив елементів агротехнології на продуктивність і економічну ефективність вирощування кукурудзи цукрової в умовах Півдня України за краплинного зрошення. Ґрунтово-кліматичні умови базового господарства є типовими для південних областей. Ґрунти — темно-каштанові, солонцюваті, з вмістом гумусу до 2,5%. Вміст азоту за Корнфілдом становив 35 мг/кг ґрунту (низький), рухомих сполук фосфору (за Мачигіним) — 32 мг/кг ґрунту (підвищений), обмінного калію (за Мачигіним) — 430 мг/кг ґрунту (високий). Клімат помірно спекотний і дуже посушливий. Гідротермічний коефіцієнт (за Селяніновим) впродовж вегетаційного періоду коливався у межах 0,4–0,7.
Схемою 3-факторного досліду було передбачено вивчення впливу наступних агротехнологічних прийомів:
     фактор А — глибина полицевої оранки: 20–22 і 28–30 см,
     фактор В — доза внесення мінеральних добрив: без добрив, N60 P60, N120 P120 ,
     фактор С — густота стояння рослин: 35, 50, 65 і 80 тис./га.
Дослідження виконувалися у 4-разовій повторності.
Агротехнологія базувалася на рекомендаціях щодо вирощування кукурудзи цукрової в умовах зрошення. Після збирання попередника (пшениця озима на зерно) виконували лущення стерні на глибину 10–12 см. Мінеральні добрива вносили під основний обробіток ґрунту відповідно до схеми досліду. Рано навесні проводили боронування, а перед сівбою — дві суцільні культивації на глибину 8–10 та 5–6 см. Під передпосівний обробіток вносили гербіцид Харнес 2 л/га.
Висівали сорт Брусниця (оригінатор — Сквирська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН), районований для використання в усіх природно-кліматичних зонах України з 1995 р. Це сорт для універсального використання з вегетаційним періодом 77–79 днів (ФАО 200). Дає качани циліндричної форми середньою довжиною 15–17 см. Зернівки жовті, маса 1000 зерен — 230–260 г. Рослини добре розвинені, досягають висоти 170–180 см. Висота прикріплення нижнього качана — 40–45 см, коефіцієнт кущіння — 1,7–1,9. Важливо: сорт середньостійкий до вилягання й грибних захворювань. Сіяли на глибину 5–6 см із міжряддями 70 см. Кінцеву густоту рослин формували у фазі 3–5 листків.
Догляд за посівами полягав у хімічному захисті від шкідників і бур’янів. Так, у фазі 3–5 листків провели обприскування інсектицидом Карате Зеон (0,2 л/га) проти комплексу шкідників (зокрема, шведської мухи та п’явиці червоногрудої), у фазі 7–8 листків — гербіцидом Майстер Пауер (1,25 л/га) задля контролю чисельності бур’янів (півнячого проса, березки польової, осоту рожевого, дурману, нетреби звичайної, щириці тощо), а на початку викидання волотей — інсектицидом Кораген (0,1 л/га) проти листогризучих совок.
Поливи здійснювали за допомогою системи краплинного зрошення. Використовували компенсовану краплинну стрічку Eurodrip 5 mil з жорсткими емітерами, роз­ташованими на відстані 0,2 м. Передполивний поріг вологості у шарі ґрунту 0–30 см до фази 7–8 листків та 0–50 см протягом решти періоду вегетації складав 80% НВ. Поливна норма до фази 7–8 листків становила 50, решту періоду — 100 м3/га. Загальна норма поливу в 2014 р. становила 1700 м3/га, у 2015 — 1200, у 2016 р. — 1600 м3/га. Збирання та облік урожаю товарних качанів (згідно з ДСТУ 8594:2015) проводили вручну на початку фази молочно-воскової стиглості зерна.
Результати досліджень засвідчили, що врожайність товарних качанів кукурудзи цукрової суттєво залежить від усіх досліджуваних елементів агротехнології. Дисперсійний аналіз дослідних даних показав, що найбільший вплив на продуктивність культури справляє доза внесення мінеральних добрив (82–83%), а найменший — глибина полицевої оранки (лише 3%). Максимальну врожайність (10,93 т/га) було отримано за поєднання полицевої оранки на глибину 20–22 см, внесення мінеральних добрив дозою N120P120 та формування густоти стояння рослин 65 тис./га. Збільшення глибини оранки позитивно вплинуло на продуктивність тільки в умовах нестачі елементів живлення на контрольних ділянках. Зрідження та загущення посівів призводить до зниження врожайності (табл. 1).
Лабораторний аналіз головних показників якості зерна виконували в акредитованій лабораторії Інституту зрошуваного землеробства НААН. Результати аналізів показали, що загальний вміст цукрів (за Бертраном) і сухої речовини (визначали ваговим методом) істотно залежить від досліджуваних факторів. Максимальним він був за поєднання полицевої оранки на глибину 20–22 см, внесення мінеральних добрив у дозі N120P120 і густоти стояння рослин 35 тис./га: 4,65% цукрів і 34,56% сухої речовини. Встановлено також прямий кореляційний зв’язок між вмістом у зерні технічної стиглості сухої речовини та цукрів (коефіцієнт кореляції — 0,87). Збільшення глибини полицевої оранки, загущення посівів і дефіцит елементів живлення призводили до суттєвого погіршення якості продукції (табл. 2, 3).
Розрахунок показників економічної ефективності досліджуваних технологій вирощування кукурудзи цукрової засвідчив, що найбільш раціональне та ефективне використання матеріально-технічних, фінансових, трудових і природно-енергетичних ресурсів забезпечило поєднання полицевої оранки на глибину 20–22 см, дози мінеральних добрив N120P120 і густоти стояння рослин 65 тис./га — ця технологія забезпечила рентабельність виробництва на рівні 244% (табл. 4).
За результатами досліду було сформовано рекомендації для виробників: для отримання 10–12 т/га товарних качанів без обгорток за високої економічної ефективності виробництва кукурудзу цукрову на Півдні України за краплинного зрошення слід вирощувати за технологією, що поєднує:
     полицеву оранку на глибину 20–22 см;
     дозу внесення мінеральних добрив N120 Р120 ;
     густоту стояння рослин 65 тис./га.  

П. Лиховид, к. с.-г. н., ст. н. с., Інститут зрошуваного землеробства НААН
Фото П. Лиховида

Визначник хвороб та шкідників карто...
Wednesday, 11 July 2018
Довідник кишенькоговго формату містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби і шкідників картоплі.
Карманный справочник «Определитель ...
Wednesday, 11 March 2015
Справочник карманного формата содержит материалы о самых распространенных в Украине болезнях и вредителях капусты.
Tuesday, 05 August 2014
19 и 20 марта компания Philips впервые организовала в Нидерландах международную встречу тепличных хозяйств, выращивающих овощи на высокой шпалере.
Monday, 09 December 2013
Одна из основных особенностей капельного орошения высокая равномерность водоподачи с эффективностью более 95%.
Текущий номер
Поиск
Авторизация
Логин
Пароль
Реклама

© Copyright 2009 - Ovoschevodstvo.com All Rights Reserved     |     Дизайн — Свердличенко Алексей     |     Програмирование — Хагшенас Хажир